ساختار و شرج وظایف

مادۀ 55 وظایف شهرداری به شرح زیر است:

1 - ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی، مجاری آب و توسعۀ معابر در حدود قوانین موضوعه.

 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر، نهرهای عمومی، مجاری آبها و فاضلاب، تنقیح قنوات مربوط به شهر، تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکن.

تبصرۀ 1- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفادۀ غیر مجاز از میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به  وسیلۀ مأموران خود رأسا اقدام کند.

تبصرۀ 2- ( الحاقی مصوب 17/5/1532 ) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیۀ زباله، نخاله و فضولات ساختمانی، مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیۀ زباله باید خارج از محدودۀ شهر تعیین شود و محل تأسیسات کارخانه ها تبدیل زباله به کود، به تشخیص شهرداری خواهد بود.

 3 -  مراقبت در امور بهداشت ساکنان شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

4- جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعۀ آموزش عمومی و ...

5- اجرای تبصرۀ 1 مادۀ 8  قانون تعلمیات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران، نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه، بیمارستان، شیرخوارگاه، تیمارستان، کتابخانه، کلاسهای مبارزه با بیسوادی، کودکستان، باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی، پیشاهنگی، کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها، خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از زمینها و بناهای متعلق به خود با حفظ مالکیت، به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده در اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

6- حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامۀ دعوی علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

7- برآورد و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریق بودجۀ شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامۀ ساختمانی و اجرای آن، پس از تصویب انجمن شهر. یک نسخه از بودجۀ مصوب و برنامۀ ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.

8- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش منقول و غیر منقول، مقاطعه، اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامۀ مالی شهرداریها، پیش بینی شده در این قانون.

9- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن .

 10- تهیۀ آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

11- ایجاد غسالخانه، گورستان و تهیۀ وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

12- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق، همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی، پرکردن و پوشانیدن چاهها و چاله های واقع در معابر، جلوگیری از گذاشتن هر نوع شی در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد.

 13- پیشنهاد و اصلاح نقشۀ شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادلۀ زمینها و بناهای متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد، بر طبق قانون توسعۀ معابر و تأمین محل پرداخت آن، ایجاد و توسعۀ معابر، خیابانها، میدانها، باغهای عمومی و تهیۀ زمینهای مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر، همچنین تهیۀ زمینهای لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعۀ معابر.

14- تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.

15- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیۀ اماکن که به هر نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی در شهرهاست.

16- احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه، مستراح، حمام عمومی، کشتارگاه، میدانها، باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

17- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ بناها و آثار باستانی شهر، ساختمانهای عمومی، مساجد و غیره.

18- اهتمام در مراعات شرایط بهداشتی در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها، نگاهداری اطفال بی بضاعت و سر راهی.

19- صدور پروانه برای کلیۀ ساختمانهایی که در شهر ساخته می شود.

20 - ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره ها، پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی، نهرها و جدولهای دو طرف از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینۀ شهرداری هر محل.

21- پیشنهاد برای برقراری یا القای عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.

 22- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحۀ نام آنها، شماره گذاری اماکن، نصب تابلوی الصاق اعلانات، برداشتن و محو کردن آگهی از محلهای غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.

مادۀ 56 - شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد، تهیه و توزیع آب، برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.

مادۀ 57 - اجرای مقررات شهرداری که جنبۀ عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام، برای کلیۀ ساکنان شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد، پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذ تسلیم نباشند، می توانند ابتدا به انجمن شهر، در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند. و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات، اقداماتی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی، محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد، شهرداری باید خسارت ناشی از آن اقدام را جبران نمايد.
بازدید این هفته : 1600
بازدید هفته گذشته: 4152
بازدید تا کنون: 1382186
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086