شرح وظایف

1- انجام تشريفات مناقصه و مزايده 

2- استعلام بهاء قبل از خريد اجناس و گزارش آن به آقاي شهردار

3- نظارت بر كليه امور مربوطه به كارپردازي در شهرداري

4- حفظ و نگهداري كليه سوابق و پرونده هاي مربوطه

5- ثبت اقلام ازروي برگه هاي محاسباتي در دفتر  صدور برگ و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معين اعتبارات و تعهدات و دفتركل

6-  تهيه و تنظيم  ليست حقوق و اضافه كار و اعلاميه بانكي ، چك ، برگه هاي محاسباتي و كنترل حسابهاي مربوطه به منظور رفع اختلاف

7- رسيدگي  به پيش پرداختها و علي الحسابها و اسناد و مدارك مربوطه از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي

8-تهیه و تنظیم پيش نويس دستورات و فرمهاي محاسباتي گزارشهاي لازم بودجه تفصيلي

9- انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل  حسابها و تهيه تراز عمليات تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها

10- همكاري درتهيه نامه ها و بخشنامه ها و دستور العملها

11- انجام ساير امور مشابه و دستوراتي كه ازطرف شهردار در حدود وظايف ارجاع مي گردد

12- تفريغ بودجه ساليانه و متمم بودجه و اصلاح بودجه برابر دستور العملهاي صادره و ارائه آن به مراجعه ذيربط 

13- اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

14 - انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف
بازدید این هفته : 1579
بازدید هفته گذشته: 4152
بازدید تا کنون: 1382165
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086